06.06.2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
wraz
Z ZAPROSZENIEM DO SKŁADANIA OFERT
Dyrektor Samodzielnego Publicznego szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie
ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert:

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań genetycznych na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia - Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie zwanego dalej Udzielającym zamówienia w poniższych zakresach:

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta zostanie z Przyjmującym zamówienie, na czas określony od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 lipca 2022 r.
Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań genetycznych zawiera:
1) pakiet badań genetycznych,
2) cenę jednostkową za badanie.

Świadczenia zdrowotne mają być udzielane:
1) przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia;
2) przy użyciu sprzętu i aparatury dopuszczonej do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm);
3) w pomieszczeniach spełniających warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są na stronie internetowej Szpitala: www.spsk2-szczecin.pl (w zakładce ogłoszenia).

Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań genetycznych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie” w sekretariacie Dyrekcji Szpitala w terminie do dnia 14 czerwca 2019 r. do godz. 14:00 lub przesłać na adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie, al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin.

Przyjmujący zamówienie związany jest ofertą nie dłużej niż 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 czerwca 2019 r. o godz. 11:00 w budynku administracyjnym Dyrekcji Szpitala.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przysługują środki odwoławcze (protest i odwołanie).


Do pobrania:
- Dokumenty